UPIT GROUP

Upit là nền tảng logistic du lịch, trọng tâm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ nhằm phục vụ các cơ sở lưu trú, để tận dụng các dịch vụ và cơ sở vật chất có sẵn tạo ra doanh thu mới.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • UPIT GROUP
  • UPIT
  • Khu đô thị Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
  • [email protected]
  • http://Upit.xyz