Cam kết bảo mật

Findi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của các nhà đầu tư, không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 trong mọi trường hợp, trừ khi được sự cho phép của các nhà đầu tư.