Sản phẩm mới

Các dự án tìm nhà đầu tư có sản phẩm mới trong mọi lĩnh vực, đặc biệt ưu tiên ở khoa học, công nghệ. Các sản phẩm này cần có sản phẩm thử nghiệm, hoặc thương mại hóa, cho phản hồi tốt.

Không tìm thấy bài viết.